PROFESJONALNA ANALIZA UMOWY DEWELOPERSKIEJ

Zakup wymarzonego mieszkania czy domu to zazwyczaj spełnienie marzeń całej rodziny. Niezbędna do sfinalizowania zakupu nieruchomości umowa deweloperska jest przygotowywana przez prawników firmy deweloperskiej. Często napisana trudnym, prawniczym językiem i licząca nawet kilkadziesiąt stron, może sprawiać nabywcy lokum dodatkowe trudności we właściwym zrozumieniu wszystkich zapisów. Dlatego też warto mieć pewność, że podpisywana z deweloperem umowa jest korzystna nie tylko dla niego, ale również dla drugiej strony. W takim przypadku warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy zajmującej się szczegółową analizą wspomnianych dokumentów.

Oferujemy kompleksowe sprawdzenie dewelopera oraz podpisywanej z nim umowy, wraz z załącznikami i prospektem informacyjnym. Zwracamy uwagę na ważne i ewentualne szkodliwe zapisy, doradzamy wprowadzenie nowych, bardziej korzystnych oraz chroniących nabywcę, jak również usunięcie tych niewskazanych. Weryfikujemy nielegalne klauzule (np. kary umowne), po czym przeprowadzamy analizę bezpieczeństwa inwestycji. Rekomendujemy postanowienia do renegocjacji.

Dane kontaktowe

Już dzisiaj zarezerwuj termin!

Czym jest umowa z deweloperem?

Definicja umowy deweloperskiej określa Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu lub domu jednorodzinnego z 16 września 2011 roku. Zgodnie z zapisami Ustawy, mianem umowy deweloperskiej określa się rodzaj dokumentu, na podstawie którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia albo przeniesienia na nabywcę po ukończeniu przedsięwzięcia budowy obiektu wskazanych praw. Są to zazwyczaj prawa do odrębnej własności mieszkania lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Nabywca lokalu albo obiektu zobowiązuje się do zapłaty konkretnej kwoty na rzecz dewelopera, na poczet ceny nabycia wspomnianego prawa. Najpopularniejszą formą rozliczenia tej kwoty stanowi zapłata w transzach, polegająca na wpłacaniu przez nabywcę określonych sum pieniężnych po ukończeniu kolejnych etapów budowy. Zazwyczaj transza ostatnia jest wpłacana po zakończeniu całej inwestycji.

Sprawdzenie dewelopera

Poza dokładnym przeanalizowaniem umowy, nabywca ma również prawo do zapoznania się z sytuacją finansowo-prawną dewelopera. Firma deweloperska ma z kolei obowiązek poinformować nabywcę o wspomnianej sytuacji. Kupujący dom lub mieszkanie może więc sprawdzić:

– projekt architektoniczno-budowlany nieruchomości,

– pozwolenie na budowę,

– aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. W jej zapisach można sprawdzić m.in. ewentualne obciążenia hipoteczne budynku,

– sprawozdanie finansowe dewelopera za ostatnie dwa lata,

– aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo bieżący odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Umowa deweloperska wzór

Do najważniejszych elementów umowy z deweloperem należy złożenie zobowiązania przez obie strony do przeniesienia prawa własności nieruchomości we wskazanym terminie. Ponadto umowa sprzedaży nieruchomości powinna zawierać przede wszystkim:

– dane osobowe stron zawierających umowę,

– datę oraz miejsce podpisania umowy,

– informacje o nieruchomości, w tym m.in. określenie jej stanu prawnego, oznaczenie właściciela albo użytkownika wieczystego, wskazanie ewentualnych obciążeń hipotecznych i służebności,

– cenę (wraz z podatkiem VAT) nabycia określonego prawa do nieruchomości,

– termin przeniesienia na nabywcę prawa własności do lokalu,

– określenie układu i powierzchni pomieszczeń,

– wskazanie zakresu oraz standardu prac wykończeniowych, do których realizacji jest zobowiązany deweloper,

– określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w obiekcie,

– numer pozwolenia na budowę, wskazanie organu wydającego pozwolenie oraz informacja, czy jest ono zaskarżone, czy ostateczne,

– określenie położenia, a także ważnych cech domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego,

– wskazanie wysokości kar umownych i odsetek dla obu stron, w przypadku niewywiązania się z umowy,

– warunki, terminy i wysokość spełnienia świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera,

– wskazanie warunków odstąpienia od umowy z deweloperem,

– dane na temat mieszkaniowego rachunku powierniczego, gwarancji ubezpieczeniowej budynku oraz gwarancji bankowej,

– określenie sposoby pomiaru powierzchni mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Nasze grono wykwalifikowanych, wyspecjalizowanych w tym zakresie prawników, podchodzi bardzo skrupulatnie i rzetelnie do każdego zlecenia. Posiadamy bogate doświadczenie w omawianym zakresie – dotychczas przeanalizowaliśmy setki umów naszych Klientów. Wszystkie wprowadzane przez nas zmiany w dokumentacji są zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi. Zapewniamy korzystne ceny oraz możliwie najszybsze zrealizowanie usługi. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Jesteś zainteresowany ofertą? Zadzwoń do nas:

lub skontaktuj się z naszymi specjalistami